HOME > 상품안내 > 유형별 상품 안내
기준일 : 2018.12.17
 
*혼합주식형: 자산총액중 주식 및 주식관련파생상품(파생결합증권)에 투자할수 있는 최고편입한도가 50%이상인 증권집합투자기구 *혼합채권형: 자산총액중 주식 및 주식관련파생상품(파생결합증권)에 투자할수 있는 최고편입한도가 50%이하인 증권집합투자기구
펀드명 기준가격
(원)
연환산 수익률(%)
1일 1주일 1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
999.70 0.00 0.37 -0.61 1.32 0.94 2.40 3.63
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A-E
999.90 0.00 0.57 - - - - -0.00
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
999.20 0.00 -0.16 -1.11 0.81 0.44 1.94 2.93
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C2
999.40 0.00 0.05 - - - - -0.01
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C3
999.60 0.00 0.26 - - - - -0.01
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C4
999.80 0.00 0.47 - - - - -0.00
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C-E
999.55 0.00 0.21 -0.75 1.17 0.79 2.27 3.25
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C-P
999.70 0.00 0.37 - - - - -0.00
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-P
999.80 0.00 0.47 - - - - -0.00
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-P-E
999.89 0.00 0.57 - - - - -0.00
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C-W
1,000.20 0.00 0.89 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 1.33
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C-I50
999.89 0.00 0.52 - - - - -0.00
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-S
999.90 0.00 0.57 -0.40 1.52 1.16 2.68 2.87
알파에셋오메가증권투자신탁1호[채권혼합]Class-C
901.73 0.00 -55.72 -18.06 -22.21 -10.11 -4.34 -1.70
알파에셋오메가증권투자신탁1호[채권혼합]Class-S
39,274.70 0.00 -55.28 - - - - 690.57
알파에셋오메가증권투자신탁1호[채권혼합]Class-S-P
943.70 0.00 -54.67 - - - - -1.02
관련지표 시장지표 수익률(%)
1일 1주일 1개월 3개월 6개월 1년
주식관련 KOSPI 2069.38 0.00 -0.31 -1.10 -10.74 -13.92 -16.63
KOSPI200 265.55 0.00 -1.02 -2.25 -10.68 -13.99 -18.60
KOSDAQ 666.34 0.00 -2.77 -3.45 -20.19 -23.07 -13.67
채권
유동성관련
CALL 1.75 1.75 1.71 1.51 1.52 1.49 1.50
CD(91일물) 1.90 1.90 1.90 1.70 1.65 1.65 1.66
통안채(364일물) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
국고채(3년물) - - - - - -

기준가 및 수익률 정보는 오전 7시에 업데이트됩니다.
이 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.