HOME > 상품안내 > 판매사안내

   

미래에셋대우
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60
알파에셋오메가증권투자신탁1호[채권혼합]Class-C
혼합형 921.89 ( 2.39 ) -7.39 -1.25
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
혼합형 1,019.46 ( 0.15 ) 23.23 3.12
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 1,021.76 ( 0.13 ) 28.58 3.83

NH투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-C-e
주식형 944.14 ( 7.39 ) 20.93 -
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-A1
주식형 430.79 ( 3.38 ) -55.34 -

유안타증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60
알파에셋오메가증권투자신탁1호[채권혼합]Class-C
혼합형 921.89 ( 2.39 ) -7.39 -1.25
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C-E
혼합형 1,021.09 ( 0.14 ) 25.73 3.45
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
혼합형 1,019.46 ( 0.15 ) 23.23 3.12
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 1,021.76 ( 0.13 ) 28.58 3.83
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-C-e
주식형 944.14 ( 7.39 ) 20.93 -
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-C1
주식형 949.62 ( 7.44 ) 31.91 -
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-A1
주식형 430.79 ( 3.38 ) -55.34 -

교보증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60

한국투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
혼합형 1,019.46 ( 0.15 ) 23.23 3.12
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 1,021.76 ( 0.13 ) 28.58 3.83

삼성증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60

한양증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60

유화증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60

우리종합금융
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60

동부증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60

메리츠종금증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60

SK증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
혼합형 1,019.46 ( 0.15 ) 23.23 3.12
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 1,021.76 ( 0.13 ) 28.58 3.83

이베스트투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C-E
혼합형 1,021.09 ( 0.14 ) 25.73 3.45
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
혼합형 1,019.46 ( 0.15 ) 23.23 3.12
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 1,021.76 ( 0.13 ) 28.58 3.83

하나금융투자
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60
알파에셋오메가증권투자신탁1호[채권혼합]Class-C
혼합형 921.89 ( 2.39 ) -7.39 -1.25
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C-E
혼합형 1,021.09 ( 0.14 ) 25.73 3.45
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
혼합형 1,019.46 ( 0.15 ) 23.23 3.12
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 1,021.76 ( 0.13 ) 28.58 3.83
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-C-e
주식형 944.14 ( 7.39 ) 20.93 -
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-C1
주식형 949.62 ( 7.44 ) 31.91 -
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-A1
주식형 430.79 ( 3.38 ) -55.34 -

대신증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
혼합형 1,019.46 ( 0.15 ) 23.23 3.12
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 1,021.76 ( 0.13 ) 28.58 3.83

유진투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60

IBK투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋국공채법인MMF1호
MMF 1,007.00 ( 0.05 ) 0.70 1.79
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
혼합형 1,019.46 ( 0.15 ) 23.23 3.12
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 1,021.76 ( 0.13 ) 28.58 3.83
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-C-e
주식형 944.14 ( 7.39 ) 20.93 -
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-C1
주식형 949.62 ( 7.44 ) 31.91 -
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-A1
주식형 430.79 ( 3.38 ) -55.34 -

케이프투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60

바로투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60

부국증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60

신영증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60
알파에셋오메가증권투자신탁1호[채권혼합]Class-C
혼합형 921.89 ( 2.39 ) -7.39 -1.25
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
혼합형 1,019.46 ( 0.15 ) 23.23 3.12
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 1,021.76 ( 0.13 ) 28.58 3.83

KB증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
혼합형 1,019.46 ( 0.15 ) 23.23 3.12
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 1,021.76 ( 0.13 ) 28.58 3.83

토러스투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60

리딩투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60

신한금융투자
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60

현대차투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60

하이투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60

흥국증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60

골든브릿지투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60

KTB투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60

한화투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C-E
혼합형 1,021.09 ( 0.14 ) 25.73 3.45
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
혼합형 1,019.46 ( 0.15 ) 23.23 3.12
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 1,021.76 ( 0.13 ) 28.58 3.83

펀드온라인코리아
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-S
혼합형 1,022.75 ( 0.13 ) 23.17 3.11
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-S
주식형 979.83 ( 7.68 ) 6.32 -

BNK투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60

코리아에셋투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60

키움증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,013.89 ( 0.05 ) 22.47 2.60
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 1,021.76 ( 0.13 ) 28.58 3.83