HOME > 상품안내 > 판매사안내

   

미래에셋대우
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59
알파에셋오메가증권투자신탁1호[채권혼합]Class-C
혼합형 928.16 ( 1.3 ) -6.76 -1.18
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
혼합형 1,004.50 ( 0.06 ) 21.42 2.94
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 1,005.92 ( 0.04 ) 26.59 3.65

NH투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-C-e
주식형 877.22 ( 4.26 ) 12.36 -
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-A1
주식형 400.18 ( 1.95 ) -58.52 -

유안타증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59
알파에셋오메가증권투자신탁1호[채권혼합]Class-C
혼합형 928.16 ( 1.3 ) -6.76 -1.18
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C-E
혼합형 1,005.50 ( 0.04 ) 23.81 3.27
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
혼합형 1,004.50 ( 0.06 ) 21.42 2.94
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 1,005.92 ( 0.04 ) 26.59 3.65
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-C-e
주식형 877.22 ( 4.26 ) 12.36 -
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-C1
주식형 882.32 ( 4.29 ) 22.56 -
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-A1
주식형 400.18 ( 1.95 ) -58.52 -

교보증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59

한국투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
혼합형 1,004.50 ( 0.06 ) 21.42 2.94
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 1,005.92 ( 0.04 ) 26.59 3.65

삼성증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59

한양증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59

유화증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59

우리종합금융
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59

동부증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59

메리츠종금증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59

SK증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
혼합형 1,004.50 ( 0.06 ) 21.42 2.94
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 1,005.92 ( 0.04 ) 26.59 3.65

이베스트투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C-E
혼합형 1,005.50 ( 0.04 ) 23.81 3.27
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
혼합형 1,004.50 ( 0.06 ) 21.42 2.94
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 1,005.92 ( 0.04 ) 26.59 3.65

하나금융투자
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59
알파에셋오메가증권투자신탁1호[채권혼합]Class-C
혼합형 928.16 ( 1.3 ) -6.76 -1.18
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C-E
혼합형 1,005.50 ( 0.04 ) 23.81 3.27
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
혼합형 1,004.50 ( 0.06 ) 21.42 2.94
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 1,005.92 ( 0.04 ) 26.59 3.65
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-C-e
주식형 877.22 ( 4.26 ) 12.36 -
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-C1
주식형 882.32 ( 4.29 ) 22.56 -
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-A1
주식형 400.18 ( 1.95 ) -58.52 -

대신증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
혼합형 1,004.50 ( 0.06 ) 21.42 2.94
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 1,005.92 ( 0.04 ) 26.59 3.65

유진투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59

IBK투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋국공채법인MMF1호
MMF 1,003.93 ( 0.05 ) 0.39 1.75
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
혼합형 1,004.50 ( 0.06 ) 21.42 2.94
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 1,005.92 ( 0.04 ) 26.59 3.65
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-C-e
주식형 877.22 ( 4.26 ) 12.36 -
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-C1
주식형 882.32 ( 4.29 ) 22.56 -
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-A1
주식형 400.18 ( 1.95 ) -58.52 -

케이프투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59

바로투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59

부국증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59

신영증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59
알파에셋오메가증권투자신탁1호[채권혼합]Class-C
혼합형 928.16 ( 1.3 ) -6.76 -1.18
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
혼합형 1,004.50 ( 0.06 ) 21.42 2.94
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 1,005.92 ( 0.04 ) 26.59 3.65

KB증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
혼합형 1,004.50 ( 0.06 ) 21.42 2.94
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 1,005.92 ( 0.04 ) 26.59 3.65

토러스투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59

리딩투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59

신한금융투자
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59

현대차투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59

하이투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59

흥국증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59

골든브릿지투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59

KTB투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59

한화투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C-E
혼합형 1,005.50 ( 0.04 ) 23.81 3.27
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
혼합형 1,004.50 ( 0.06 ) 21.42 2.94
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 1,005.92 ( 0.04 ) 26.59 3.65

펀드온라인코리아
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-S
혼합형 1,006.55 ( 0.03 ) 21.22 2.91
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-S
주식형 908.92 ( 4.43 ) -1.37 -

BNK투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59

코리아에셋투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59

키움증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,010.01 ( 0.06 ) 22.00 2.59
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 1,005.92 ( 0.04 ) 26.59 3.65