HOME > 상품안내 > 판매사안내

   

미래에셋대우
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59
알파에셋오메가증권투자신탁1호[채권혼합]Class-C
혼합형 901.73 ( 0 ) -9.41 -1.70
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
혼합형 999.20 ( 0 ) 20.78 2.93
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 999.70 ( 0.02 ) 25.81 3.63

NH투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-C-e
주식형 806.53 ( 0.05 ) 3.31 -
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-A1
주식형 367.89 ( 0.02 ) -61.86 -

유안타증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59
알파에셋오메가증권투자신탁1호[채권혼합]Class-C
혼합형 901.73 ( 0 ) -9.41 -1.70
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C-E
혼합형 999.55 ( 0.01 ) 23.08 3.25
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
혼합형 999.20 ( 0 ) 20.78 2.93
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 999.70 ( 0.02 ) 25.81 3.63
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-C-e
주식형 806.53 ( 0.05 ) 3.31 -
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-C1
주식형 811.22 ( 0.05 ) 12.68 -
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-A1
주식형 367.89 ( 0.02 ) -61.86 -

교보증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59

한국투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
혼합형 999.20 ( 0 ) 20.78 2.93
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 999.70 ( 0.02 ) 25.81 3.63

삼성증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59

한양증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59

유화증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59

우리종합금융
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59

동부증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59

메리츠종금증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59

SK증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
혼합형 999.20 ( 0 ) 20.78 2.93
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 999.70 ( 0.02 ) 25.81 3.63

이베스트투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C-E
혼합형 999.55 ( 0.01 ) 23.08 3.25
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
혼합형 999.20 ( 0 ) 20.78 2.93
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 999.70 ( 0.02 ) 25.81 3.63

하나금융투자
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59
알파에셋오메가증권투자신탁1호[채권혼합]Class-C
혼합형 901.73 ( 0 ) -9.41 -1.70
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C-E
혼합형 999.55 ( 0.01 ) 23.08 3.25
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
혼합형 999.20 ( 0 ) 20.78 2.93
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 999.70 ( 0.02 ) 25.81 3.63
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-C-e
주식형 806.53 ( 0.05 ) 3.31 -
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-C1
주식형 811.22 ( 0.05 ) 12.68 -
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-A1
주식형 367.89 ( 0.02 ) -61.86 -

대신증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
혼합형 999.20 ( 0 ) 20.78 2.93
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 999.70 ( 0.02 ) 25.81 3.63

유진투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59

IBK투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋국공채법인MMF1호
MMF 1,000.65 ( 0.05 ) 0.07 1.69
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
혼합형 999.20 ( 0 ) 20.78 2.93
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 999.70 ( 0.02 ) 25.81 3.63
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-C-e
주식형 806.53 ( 0.05 ) 3.31 -
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-C1
주식형 811.22 ( 0.05 ) 12.68 -
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-A1
주식형 367.89 ( 0.02 ) -61.86 -

케이프투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59

바로투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59

부국증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59

신영증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59
알파에셋오메가증권투자신탁1호[채권혼합]Class-C
혼합형 901.73 ( 0 ) -9.41 -1.70
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
혼합형 999.20 ( 0 ) 20.78 2.93
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 999.70 ( 0.02 ) 25.81 3.63

KB증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
혼합형 999.20 ( 0 ) 20.78 2.93
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 999.70 ( 0.02 ) 25.81 3.63

토러스투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59

리딩투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59

신한금융투자
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59

현대차투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59

하이투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59

흥국증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59

골든브릿지투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59

KTB투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59

한화투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C-E
혼합형 999.55 ( 0.01 ) 23.08 3.25
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-C
혼합형 999.20 ( 0 ) 20.78 2.93
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 999.70 ( 0.02 ) 25.81 3.63

펀드온라인코리아
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59
알파에셋오메가증권투자신탁1호[채권혼합]Class-S-P
혼합형 943.70 ( 0 ) -5.63 -1.02
알파에셋오메가증권투자신탁1호[채권혼합]Class-S
혼합형 39,274.70 ( 0.9 ) 3,827.47 690.57
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-S
혼합형 999.90 ( 0.02 ) 20.42 2.87
알파에셋투모로우에너지증권자투자신탁1호[주식]Class-S
주식형 834.68 ( 0.03 ) -9.43 -

BNK투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59

코리아에셋투자증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59

키움증권
펀드명 펀드유형 기준가 기간내
수익률(%)
연환산
수익률(%)
판매여부
알파에셋법인MMF1호
MMF 1,005.92 ( 0.06 ) 21.51 2.59
알파시나브로공모주증권투자신탁1호[주식혼합]Class-A
혼합형 999.70 ( 0.02 ) 25.81 3.63